Go to App88vin.com on January 9, 20224. A toàn và hoàn toàn miễn phí!

You can use Telesafe to get an OTP for NHANH HƗN, AN TOÀN, or HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

If you want to use Telesafe (Vichat), please follow these steps:

Number 1: Giai đoa̗n

– If you have an Android phone, go to Google Play and search for “TeleSafe.” This will download the app and let you set it up on your phone.

– Nhắng tϺm từ khóa “Vichat” để khám phá và giới thiệu vụng dụng Vichat vào Apple Store.

– After that, you can use the following code to get help: Telesafe.me

Step 2: Turn on Telesafe (Vichat).

– Nhập số ản thoại bạn đã sử dụng

– Nhập mã kiểm tra TeleSafe (Vichat) đếc gửi từ số ��ện thoại của bạn

Ðăng nhập Game đỀ liên kết tài khoản Telesafe:

+ Cầp tụi Hình đại diện để chuyển đến tab TIỂU SỬ

+ Tab BẢO MẬT và đăng nhập tài khoản Telesafe (Vichat), mà bạn đang sử dụng (số điện thoại bạn đã đăng ký cho telesafe, Lưu ý: Số Telesafe (Vichat) là 84.. ví dụ: 84912789789)

+ Thợc phần gắn kết được chuyển từ Telesafe (Vichat) của bạn

+ Hạn chế hồ sơ hàn thành

After the three aforementioned phases, the OTP and Telesafe (Vichat) của bạn (the OTP mã on the ứng dụng Telesafe – Vichat hoàn toàn MIỄN PHÍ) will automatically be analysed.

When playing games and having fun, kids can have a lot of fun! Go to app88vin.com on January 9, 20224.

Scroll to Top